مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی فیزیکی می تواند هزینه های نگهداری را کاهش دهد، عمر اقتصادی تجهیزات سرمایه ای را افزایش دهد، مسئولیت شرکت را کاهش دهد، قابلیت اطمینان سیستم ها و قطعات را افزایش دهد و تعداد تعمیرات سیستم ها و قطعات را کاهش دهد. هنگامی که به درستی اجرا شود، می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی خط نهایی یک سازمان داشته باشد.

 

engineering