راه اندازی و نگهداری

مهندسی تولید و تکمیل مربوط به توسعه طرح‌هایی برای انتخاب موثر بهترین تجهیزات حفره‌ای است که با محیط زیرسطحی مناسب است و تولید را از چاه‌های گاز و نفت به حداکثر می‌رساند. آنها همچنین هر کاری را بر روی چاه انجام می‌دهند تا تولید هیدروکربن را حفظ یا تجدید کنند.

engineering