مهندسی

هدف اصلی مهندسی مخزن بهینه سازی میدان از نظر سود بهینه است. مهندسان مخزن متخصصانی هستند که اندازه بالقوه مخزن را تخمین می زنند تا تعیین کنند چه مقدار نفت و گاز در دسترس است، مخازن جداگانه و خواص فیزیکی آنها را شناسایی و تعریف کنند، عملکرد هر مخزن را استنباط کنند و تمام عوامل اقتصادی مهم را در نظر بگیرند.

engineering