بازرسی

دوره های آموزشی بازرسی بر ارائه دانش عملی و شایستگی های مربوط به پرسنل بازرسی نفت و پتروشیمی به فراگیر تمرکز دارد. آموزش در انواع روش های آموزشی از جمله آموزش حضوری، مجازی زنده و آموزش الکترونیکی درخواستی در دسترس است.

engineering

dafault string


21 courses available

dafault string


21 courses available

dafault string


21 courses available