تحلیل نیاز آموزشی

در پیگیری تعالی عملیاتی در بخش نفت و گاز، ما در حال آغاز یک تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی (TNA) برای مشخص کردن مناطق برای افزایش مهارت هستیم. این فرآیند شامل ارزیابی سیستماتیک مهارت‌ها و دانش فعلی نیروی کار ما برای شناسایی شکاف‌ها، اولویت‌بندی آموزش، همسو کردن برنامه‌ها با تقاضاهای صنعت، بهینه‌سازی تخصیص منابع و تقویت توسعه کارکنان است.

engineering