ذخیره انرژی

بهره وری انرژی، از نظر نحوه استفاده، بهره برداری و کنترل انرژی، بیشترین تأثیر بالقوه جهانی را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی برای دستیابی به اهداف خالص جهانی تا سال 2050 دارد. به منظور شناسایی، کمی کردن و بسته بندی انرژی قابل ارائه پروژه‌های بهره‌وری، رویکرد روش‌شناسی ممیزی انرژی بین‌المللی ثابت کرده است که مؤثرترین است.

engineering