کنترل و ابزار

صنعت نفت و گاز از ابزارهای خودکار برای فرآیندهای عملیاتی خود استفاده می کند. در حالی که ابزار دقیق به نحوه استفاده از دستگاه ها و ابزارها در فرآیندهای مختلف اشاره دارد، اتوماسیون به نحوه عملکرد خودکار ابزارها اشاره دارد، کنترل اتوماسیون فرآیند برای کنترل خودکار فرآیندهای عملیاتی استفاده می شود.

engineering