استانداردها

در صنعت رقابتی نفت، گاز و پتروشیمی امروز، مهم‌تر از همیشه این است که به کارفرما و مشتریان خود نشان دهید که دارای اعتبار مناسب و قابل اعتماد هستید. در دنیای پیچیده کدها و استانداردهای بین المللی، دوره های آموزشی کدها و استانداردهای بین المللی PetroKnowledge نشانه استانداردها و کدهای حرفه ای است.

engineering